Zakres tłumaczeń targów międzynarodowych jest bardzo szeroki, chociaż może się wydawać nieco oderwany od innych tłumaczeń. To nie jest tak, natomiast rodzajów targów jest naprawdę sporo, praktycznie każda branża organizuje własną wystawę, dlatego tłumacz rzeczywiście może wybrać targi odpowiadające jego specjalizacji.  Na przykład, z reguły targi przemysłowe są dość komfortowe dla pracy tłumacza, ponieważ: 1) mamy dużą ilość firm uczestniczących w imprezie; 2) tłumacz zaproszony na targi może poprosić o materiały, zapoznać się z oficjalną stroną internetową uczestnika, często jest zawiadamiany za kilka tygodni do eventu, czyli ma czas na przygotowanie się do zlecenia; 3) praca na targach umożliwia zdobycie referencji, doświadczenia i kontaktów społecznych. Jakie są cechy podstawowe tłumacza na targi?

 1. Odporność na stres

Mówiąc ogólnie, już sam w sobie zawód tłumacza ustnego wymaga wiele spokoju, ale praca tłumacza na targach wymaga jeszcze więcej spokoju i opanowania, głównie dlatego, że z reguły tłumacz pracuje w niezbyt komfortowych warunkach, tu przede wszystkim mówimy o głośnym otoczeniu. Dotyczy to głównie tłumaczeń szeptanych, które są organizowane w przypadkach, gdy tylko niewielka część obecnych gości wymaga tłumaczenia. Wtedy głównym zadaniem tłumaczy jest ciche tłumaczenie przemówień, aby nie przeszkadzać pozostałym gościom, którzy takiego tłumaczenia nie potrzebują.

 1. Słownictwo

Oczywiście, że tłumacz na targi ma dysponować bogatym słownictwem dotyczącym branży wystawy, ten wymóg jest praktycznie niezbędny. No i jak zaznaczono wyżej, możliwe jest zapoznanie się z materiałami promocyjnymi dot. wystawy lub firmy zapraszającej tłumacza, natomiast głównym celem jest tu uniknięcie pomyłek, więc najlepszą opcją byłoby zapoznanie się z dodatkowymi materiałami związanymi z podobnymi targami.

 1. Kreatywne podejście

Niektórzy twierdzą, iż maszyny zastąpią ludzi w większości istniejących branż, łącznie z dziedziną tłumaczeń konferencyjnych. Natomiast nie dotyczy to tłumaczeń na targach. Nie sprawdzi się tu również tłumaczenie dosłowne prezentacji uczestników. W większości przypadków tłumacz na targach musi używać różnych idiomów lub wybierać zwroty o znaczeniu zbliżonym do tamtych, które używa mówca. W tym kontekście wystawy handlowe i przemysłowe mogą być nieco łatwiejsze, ponieważ wymagają głównie ustalonych terminów i słownictwa marketingowego. Natomiast podczas tłumaczeń targów książki lud produktów designerskich tłumacze muszą kreatywnie podchodzić do zadania, przy czym warto wykorzystywać wszystkie możliwe sposoby interpretacji słów mówcy.

 1. Savoir-vivre

Inną szczególną cechą tłumacza na targi jest savoir-vivre lub (w tym przypadku) takt intuicyjny – czyli tłumacz ma wiedzieć, co powiedzieć i kiedy przestać. Dotyczy to również poprzedniego akapitu, ponieważ tłumacz na targi powinien doskonale zdawać sobie sprawę z ograniczeń w posługiwaniu się słownictwem i wiedzą, aby uniknąć napięcia i możliwych nieporozumień kulturowych. Na przykład w niektórych językach, takich, jak japoński, mężczyźni i kobiety powinni używać różnych zaimków i form gramatycznych; w tym przypadku kobieta używająca „męskich” wyrazów jest uważana za wulgarną, dlatego tłumacz, pracujący na targach, powinien doskonale znać specyfikę i tradycji językowe.

 1. Kultura i historia

Tłumacze na targi powinni być również zapoznani z kulturą i historią kraju pochodzenia firmy lub osoby, która organizuje daną wystawę. Dotyczy to przede wszystkim wystaw artystycznych, na których eksponaty mogą być wykonane w stylu tradycyjnym dla kraju pochodzenia artysty, a podczas prezentacji artysta może odwoływać się do znanych wydarzeń historycznych lub dzieł sztuki uznawanych w danym kraju za klasyczne, dlatego tłumacz powinien być przygotowany do jak najpełniejszego przekazania tych informacji w języku docelowym. Na wystawach branżowych można również odwoływać się do wydarzeń historycznych, ale w tym przypadku dotyczą one głównie wydarzeń o charakterze gospodarczym lub politycznym.

 1. Akcenty

Sytuacje z uczestnikami imprezy z różnymi akcentami są prawie powszechne, więc tłumacz na targach powinien do tego być również przygotowany. Gotowość do akcentów gości z różnych krajów jest dla tłumaczy na targach niemalże niezbędnym wymogiem. Dlatego, aby uniknąć zamieszania, które miało miejsce w przypadku jednej międzynarodowej wystawy, gdzie potrzebne były dwie grupy tłumaczy (z języka angielskiego i chińskiego). Na początku pojawiła się grupa anglojęzyczna, więc odpowiedni tłumacze znakomicie poradzili sobie z zadaniem. Następnie rozpoczęła się praca z grupą chińskojęzyczną, ale tłumacze języka chińskiego nie potrafili zinterpretować wypowiedzi gości, ponieważ, według nich, „nie był to język chiński”. Okazało się, że grupa chińskojęzyczna z jakiegoś powodu zdecydowała się wygłaszać swoje przemówienia po angielsku, ale z takim akcentem, że na początku nie rozumieli go nawet profesjonaliści. Na szczęście sytuacja ta skończyła się dobrze, ale ilustruje ona poziom adaptacji i elastyczności, wymagany od tłumacza na targach.

Jak widać, oczekiwania wobec tłumacza na targi są mniej więcej podobne do ogólnych oczekiwań wobec tłumaczy ustnych, ale w tym przypadku cechą szczególną jest nie tylko konsekutywne tłumaczenie wystąpień, ale także przełamywanie w jakiś sposób barier kulturowych i zapewnienie obu stronom komfortu uczestniczenia w imprezie.

Jesteśmy gotowi do współpracy z Państwem podczas dowolnych targów międzynarodowych i każdego wydarzenia w świecie biznesu lub rozrywki, wystarczy tylko napisać lub zadzwonić!  

Language or manners? What are the most important features of the exhibition interpreter?

The area of interpretation of international exhibitions is quite large, although it may seem to be a little separated from the other areas of this profession. As a rule, industrial fairs are quite comfortable to work on, because 1) many companies run them; 2) the exhibition interpreter may ask for materials, study the official web site of the required company and therefore get prepared better; 3) it is possible to get the reputation, experience and social contacts by working on such exhibitions. What are the main features of the exhibition interpreters?

 1. Stress resistance

The profession of an interpreter itself requires a lot of calmness, but the profession of an exhibition interpreter requires even more, mainly because, as a rule, they have to work not in the most comfortable conditions, particularly in the noisy environment. It especially relates to the so-called whispering interpreters, who are used in cases if only a small part of the present require interpretation. The main task of such interpreters is interpreting the words of speakers quietly to the group in order not to bother the rest who do not require interpretation.

 1. Vocabulary

Naturally, the exhibition interpreters are to have a wide vocabulary and scope, but in case of exhibitions this requirement becomes practically vital. Of course, as it was pointed out above, it is possible to study the promotional materials of the exhibition or those provided by the company running it, but the main point here is to avoid confusions, so the best option would be studying additional materials related to similar exhibitions.

 1. Creative interpretation

Some people state that machines are going to replace humans in most areas, including interpretation. Anyway it does not refer to exhibition interpretations – not at all. ‘Dry’ interpretation of the speaker’s words is not going to work here, as well as literal interpretation. In most cases the exhibition interpreters have to use various idioms or set phrases with the meaning similar to the meaning of those used by the speaker. In this context the trade and industrial exhibitions may be easier for the interpreter, because they mainly require the set terms and ‘business’ tone, but during the art and book exhibitions the interpreters have to apply the so-called creative interpretation, where all possible ways to reflect the speaker’s words may be used.

 1. Manners

Another special feature of  exhibition interpreter is manners – in other words, ‘knowing when to stop’. This directly refers to the previous paragraph, because the exhibition interpreter should realize the limits of using their vocabulary in order to avoid tension. For example, in some languages, like Japanese, men and women should use different expressions, especially pronouns, and grammar forms; in this case the situation of a woman using ‘male’ expressions is considered to be very rude, so the exhibition interpreter is to know the special features of the language excellently.

 1. Culture and history

The exhibition interpreter should be familiar with the culture and history of the country of origin of the company or person running the particular exhibition. It specifically refers to the art exhibitions, where the exhibits may be influenced by national culture, and during the presentation the artist may make references to well-known historic events or art pieces considered classical in their country, so the interpreter should be prepared to reflecting them in the required language as clearly as possible. During the trade exhibitions references to historic events may also be made, but in this case they are mostly related to economic or political ones.

 1. Accents

The situations with foreigners having various accents are almost common, but the exhibition interpreters are more than familiar with them. Having a practiced ear for guests’ accents from many countries for them is an almost vital requirement – once again, to avoid confusions, like in the following case: during an international exhibition two groups of interpreters were required (of English and Chinese). At first the English-speaking group appeared, and the relevant interpreters coped with their task excellently. Then the Chinese-speaking group began, but the Chinese interpreters could not interpret their speech, because, according to them, ‘it was not Chinese’. It appeared that the Chinese-speaking group for some reason decided to deliver their speech in English, but with such accent that even the professionals did not understand it at first. Fortunately, this situation ended well, but it illustrates the requirement of adaptation for the exhibition interpreters. 

As we can see, the requirements imposed on the exhibition interpreters are more or less similar to those imposed on the interpreters of other fields, but their special feature is not only interpreting the speeches, but breaking culture barriers in some way as well and making the experience for both sides comfortable.

We are ready to work with you during any international exhibition and interpret any event worldwide, just contact us! We’ll answer during 5 minutes.

Co 98 minut rodzi się nowe słowo!

…Niektórzy naukowcy sugerują, że nie istnieje pewna klasyfikacja tłumaczeń ustnych i pisemnych. Pewnie dlatego, że ten rodzaj działalności jest jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin. Głównymi tego przyczynami są: różnorodność obszarów, w których wymagane są tłumaczenia pisemne i ustne (od konferencji naukowych do czytania utworów literatury pięknej dla szerokiej publiczności) oraz ciągle powiększające się słownictwo istniejących języków, już nie mówiąc o ich formach. Wyobraźmy sobie, iż tylko w języku angielskim co 98 minut rodzi się nowe słowo! Natomiast przeliczenie podstawowych typów tej działalności z technicznego punktu widzenia jest możliwe, co właśnie i zrobiliśmy na naszej stronie.

Tłumaczymy dla Państwa przez 24h/7. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Tłumaczenia ustne 24/7, a godziny biologiczne tłumacza – wszystko wpływa na jakość!

Jeżeli spojrzeć na statystykę tłumaczeń ustnych, to najczęściej stosowanym rodzajem są właśnie tłumaczenia konsekutywne. Ten rodzaj tłumaczeń z reguły przebiega według następującego schematu: mówca mówi kilka zdań, które są tłumaczone natychmiast po ich wymówieniu. Możliwość wcześniejszego spotkania z mówcą jest w tym przypadku bardzo istotna, ponieważ styl i szybkość mówienia, akcent i często nawet gesty są dla tłumacza bardzo istotne. Natomiast tłumacz symultaniczny, który pozostaje w kabinie i jest w stanie usłyszeć mówcę tylko przy użyciu słuchawek, ma zadanie jeszcze trudniejsze, niż tłumacz konsekutywny, zwłaszcza jeżeli pracuję w trybie „tłumaczenia 24/7”. Chociaż nawet w takim przypadku nie wolno zapominać o własnych godzinach biologicznych, ponieważ człowiek potrzebuje wypoczynku i to też bardzo wpływa na jakość przekazu informacji.  Zapewniamy tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne przez 24h/7, zapraszamy do kontaktu!

Tłumaczenia w obie strony

Tłumaczenia w obie strony są bardzo podobne do już opisanych tłumaczeń konsekutywnych. Główna różnica polega na tym, iż tłumacz wykonuje podwójną pracę, ponieważ musi tłumaczyć z jednego języka na drugi i odwrotnie. Wymaga to dodatkowej koncentracji i wiedzy, ponieważ tłumacz ustny ma odzwierciedlić emocje i cel wypowiedzi obu stron. Dwujęzyczne tłumaczenia są powszechnie stosowane podczas negocjacji i dyskusji.

Zapewniamy konsekutywne tłumaczenia w obie strony 24h/7, zapraszamy!

Tłumaczenia à vista – co to jest i czy naprawdę aż takie łatwe?

Ten rodzaj tłumaczeń przez niektóre osoby uważa się za jeden z najłatwiejszych, choć nie jest to prawda. W tym przypadku tłumacz pracuje z tekstem pisanym, który ma być tłumaczony bez uprzedniego przeczytania lub pod warunkiem, że jest możliwość jego przeczytania w ciągu kilku minut. Głównym wymogiem tego typu tłumaczeń jest możliwość szybkiego określenia rodzaju udostępnianego tekstu, jego szczególnych cech i terminologii, którą należy stosować, jak również głównego problemu w nim określonego. Jest on zazwyczaj używany do korespondencji handlowej i dokumentów prawnych, takich jak rezolucje. Proponujemy tłumaczenia à vista, zapraszamy 24h/7! Natomiast realizacja tego typu usług jest bardzo uzależniona od godzin pracy kancelarii notarialnych!

Tłumaczenia symultaniczne – najwyższy poziom profesjonalizmu

Ten rodzaj tłumaczeń słusznie uważa się za najtrudniejszy ze wszystkich. Jest on podobny do tłumaczeń konsekutywnych, przy czym główna różnica polega na braku czasu pomiędzy wystąpieniem a tłumaczeniem; w rzeczywistości tłumaczenie wykonywane jest praktycznie równolegle z wystąpieniem prelegenta. Wymaga to bardzo zaawansowanych umiejętności wielozadaniowych: słuchania, rozumienia, reakcji, możliwości tłumaczenia i mówienia w tym samym czasie.

Ponadto tłumacz zazwyczaj przebywa w odosobnionej kabinie i słyszy głos mówcy w słuchawkach, widząc go na ekranie lub z daleka, co jeszcze bardziej komplikuje proces. Tłumaczenia symultaniczne są wykorzystywane podczas konferencji, przedstawień teatralnych, programów telewizyjnych itp. Zapraszamy 24h/7!

Some words about the types of translation

As for the types of translation we haven’t mentioned yet, bilingual interpretation is the most creative one. This type is very close to the consecutive one; the main difference is that the interpreter’s work is doubled because they have to interpret from the original language to the speaker’s one and vice versa in turn. This requires additional concentration and knowledge in order to reflect the emotions and purpose of both parties’ statements. Bilingual interpretations are commonly used during negotiations or discussions.

The next type is sight interpretations, which are believed to be one of the easier types of interpretation, though it is not true. In this case the interpreter works with written text, which is to be interpreted without being previously read or upon condition that it is skim read during a couple of minutes. The main requirement of this type of interpretations is being able to quickly determine the type of provided text, its special features and terms to be used, as well as the main problem stated in it. It is usually used with business correspondence and legal documents, such as resolutions.

And communal interpretations, which are a relatively new type of interpretations. Its main purpose is establishment of contact between the foreigner and the authorities of the country, such as local authorities or medical institutions. The main purpose of this type is breaking the culture barrier in order for the foreigner to understand the laws of the country, as well as rules and values domineering within its territory, in order to avoid the awkward situations and conflicts.

Tłumaczenie symultaniczne na już i 24h/7, czy to jest łatwe zadanie?

Tłumaczenia symultaniczne są jednym z najbardziej skomplikowanych rodzajów tłumaczeń, a ponadto są uważane za jeden z najbardziej złożonych typów aktywności w ogóle. Można to udowodnić za pomocą ćwiczeń stosowanych podczas szkoleń przyszłych tłumaczy: profesor czyta tekst, a student powtarza go  z 3-4-sekundową przerwą. Nie jest to tłumaczenie, raczej powtórzenie, ale wystarczająco szybko student przestaje zwracać uwagę na wszystko, co się dzieje wokół niego, koncentrując się tylko i wyłącznie na słowach, które mają być powtórzone. To ćwiczenie można nazwać raczej cieniem prawdziwego tłumaczenia symultanicznego. Każdy pojedynczy krok musi być przygotowany na kolejnych zajęciach, ale to dopiero początek, ponieważ sukces tłumaczenia symultanicznego zależy od czynników technicznych, jak również ludzkich niemal w równym stopniu i z następujących powodów:

 1. Sprzęt

Tłumaczenia symultaniczne są wykonywane ze specjalnych kabin, w których przebywają tłumacze, słyszące głosy prelegentów w słuchawkach. Kabiny te są zazwyczaj dźwiękoszczelne, ponieważ zewnętrzne dźwięki (kaszel, głosy innych osób, kroki itp.) nie powinny przeszkadzać tłumaczom skupiającym się na swojej pracy; czasami jednak technicy włączają system wentylacji powietrznej, ponieważ kabiny nie wpuszczają prawie żadnego świeżego powietrza. Ponadto kabiny zawsze mają duże okna, ponieważ widzenie mówcy jest również bardzo istotne, dlatego że gesty i wyraz twarzy prelegenta mogą pomóc tłumaczowi ustalić nastrój lub ton, nie mówiąc o slajdach samej prezentacji.

 1. Test: 1, 2, 3…

Głównym wymogiem dla tłumaczy symultanicznych jest odporność na stres i możliwość zachowania spokoju i kontynuowania pracy. Jednym z najbardziej problemowych aspektów w sesjach tłumaczeń symultanicznych jest początek, ponieważ tłumacz powinien dostosować się i przyzwyczaić się do stylu mówienia prelegenta, jego akcentu i szybkości. W związku z powyższym, dla studentów sesje trwają 10-15 minut, a tłumacz zawodowy potrzebuje średnio 6-7 minut na dostosowanie się do sytuacji.

 1. Sposób mówienia tłumacza

Innym ważnym wymogiem jest utrzymanie w czystości fal radiowych używanych do nadawania tłumaczenia, które nie pozwalają na zakłócające hałasy, rozmowy lub dźwięki. Mowa tłumacza symultanicznego powinna być czysta, bez żadnych tam „em” czy „am” etc., ich głos powinien być wytrenowany i przyjemny do słuchania, a intonacje powinny być równe i przekonujące. Wielu tłumaczy symultanicznych ma swoje sposoby na utrzymanie głosu w potrzebnej kondycji, takie jak woda pokojowej temperatury, kawa ze śmietanką lub krople na kaszel, aby uniknąć wysuszenia gardła.

 1. Praca w parze

Tłumacze symultaniczni pracują w parach, zastępując się nawzajem co 15-20 minut. Najlepszą opcją jest praca w parach przez długi czas, wzajemne poznawanie nawyków, stylu mówienia i wiedzy. Praca w parach jest konieczna nie tylko ze względu na stres podczas sesji, kiedy pierwszy tłumacz pracuje, drugi przegląda materiały z trwającego wydarzenia i szuka nieznanych słów w słownikach lub bazach danych, a jeśli pierwszy z nich nie zna danego słowa, drugi może mu pomóc. Ponadto, jeśli mówca niespodziewanie zmieni temat, drugi tłumacz może również wesprzeć kolegę po kabinie, szukając nowej terminologii w Internecie, aby uniknąć nieporozumień.

 1. Presja czasu

Kolejną istotną cechą tłumaczenia symultanicznego jest bardzo ograniczony limit czasowy. Tłumacze w trakcie swojej pracy, często muszą „kompresować wyniki” (używać krótszych słów lub wyrażeń, wykluczać informacje, które uważają za nieistotne, pozostawiając jedynie najważniejsze), aby uniknąć opóźnień i dotrzymać kroku mówcy. Dlatego tłumacze symultaniczni muszą posiadać bardzo bogate słownictwo.

Oprócz tzw. klasycznych tłumaczeń symultanicznych używanych podczas konferencji, spotkań czy dyskusji, istnieją jeszcze dwa inne rodzaje tłumaczeń. Pierwszy z nich to tzw. tłumaczenie szeptane, które jest stosowane, gdy tylko niewielka grupa obecnych wymaga tłumaczenia. W tym przypadku tłumacz pozostaje blisko tej grupy i cicho dla niej tłumaczy. Ten rodzaj tłumaczenia może być jeszcze bardziej stresujący niż „tradycyjne” tłumaczenie symultaniczne ze względu na niewygodne warunki (szum, ciągłe rozproszenie, itp.), ale wymagania są znacznie mniejsze, ponieważ z reguły ma być odzwierciedlony tylko podstawowy sens wystąpienia. Innym rodzajem tłumaczenia symultanicznego jest tłumaczenie, które również stosuje się podczas dużych konferencji. Zadaniem tłumacza tu nie jest mówienie, lecz wpisywanie tłumaczenia mowy usłyszanej w słuchawkach zaraz po jej usłyszeniu. W tym przypadku tłumacze muszą nie tylko skoncentrować się na przekazaniu sensu tekstu, ale także posiadać umiejętności bezwzrokowego pisania na klawiaturze, aby nie odstawać od prelegenta. Teksty pisane (które są następnie redagowane) mogą stanowić podstawę do publikacji materiałów konferencyjnych, a także jako sposób testowania tłumaczy symultanicznych.

Dlatego oczywiste jest to, że tłumaczenie symultaniczne wymaga nie tylko umiejętności językowych i absolutnej koncentracji, ale także wiele nawyków profesjonalnych i przede wszystkim wsparcia wzajemnego.

Pracujemy w branży tłumaczeniowej od lat, posiadamy te wszystkie cechy, wspieramy się nawzajem, polecamy się i zapraszamy jako tłumacze 24/7! Na nas zawsze można liczyć, nawet w weekendy i święta

And what type of interpretation is the most difficult one?

       Simultaneous interpretation is one of the most complicated types of interpretations; moreover, it is considered to be one of the most complex activities overall. It can be illustrated with an exercise used when training the future interpreters: the instructor reads a text and the student repeats it after them with a gap of 3-4 seconds. It is not interpretation, it is repeating, but soon enough the student stops paying attention to anything happening around, concentrating only on the string of words to be repeated. This exercise can be called a shadow of real simultaneous interpretation. Every single step must be prepared for its sessions, and that is just the beginning, because the success of the simultaneous interpretation depends on technical and human factors almost equally, and for the following reasons:

 1. Equipment

Simultaneous interpretations sessions are performed from special booths, in which the interpreters stay, hearing the speakers’ voices in their headphones. These booths are usually soundproof, because the external sounds (coughing, other people speaking, steps, etc.) should not disturb the interpreters concentrating on their performance; however, sometimes they turn the air ventilation system on because the booths let almost no fresh air in. The booths always have large windows, because seeing the speaker is extremely important as well, for gestures and face expressions are able to help the interpreter set the mood or tone, no talking about seeing the presentations going on in the place.

 1. Testing, testing, 1, 2, 3

The main requirement to simultaneous interpreters is stress resistance and the ability to literally keep calm and carry on. One of the tensest aspects in simultaneous interpretation sessions is the beginning, for the interpreter should tune up and get used to the speakers’ manners of speech, accents and speed. Therefore, the sessions go on for 10-15 minutes, for the interpreters use up to first five minutes for adjusting themselves to the situation.

 1. Language purity

Another important requirement is keeping the airwaves used for broadcasting interpretation clean, not allowing extra noises, talks or sounds (as mentioned above) interfere. The speech of the simultaneous interpreter should be pure, without any disfluencies like ‘erm’, ‘right’ or ‘you know’, their voice should be trained and pleasant to hear and the intonations should be even and convincing. Many simultaneous interpreters have their ways of keeping their voice up, like still water, coffee with cream or cough drops to avoid throat drying-up.

 1. It takes two

Simultaneous interpreters work in pairs, substituting each other every 10-15 minutes. The best option is when they have worked with each other for a long time, having learned each other’s habits, manners and knowledge depth. Working in pairs is necessary not only due to stress during the sessions: while the first interpreter works, the second one reviews the materials of the event going on and searches for the required words in dictionaries or data bases, and if the first one does not know a certain word, the second one can give them a hint. Also, if the speaker unexpectedly changes the subject, the second interpreter may search for it in the Internet to avoid misunderstandings.

 1. Compression

One more significant feature of simultaneous interpretation is harsh time limit, and it refers not only to time between the speakers’ and interpreters’ activity. The latter, while interpreting, often have to ‘compress’ the outcome (use shorter words or expressions, exclude the information they consider to be not so important, leaving the core only) in order to avoid delays and keep up the speed with the speaker. Therefore, simultaneous interpreters are required to have colossal vocabulary.

Apart from simultaneous interpretations used during conferences, meetings or discussions, there are two more types of them. The first one is the so-called whispering interpretation, which is used when only a small group of the present requires interpretation. In this case the interpreter stays close to this group and quietly interprets the speech for them. This type of interpretation may be even more stressful than ‘traditional’ simultaneous interpretation due to uncomfortable conditions (noises, distractions, etc.), but there are much less requirements to it, because, as a rule, only the main sense of the speech is to be reflected. Another type of simultaneous interpretation is the controlling one, which is commonly used during large conferences. The interpreter’s task here is not speaking, but typing the translation of the speech heard in their headphones right after hearing it. In this case they not only have to concentrate on showing the main meaning of the text, but also possibly have the blind typing skills to catch up with the speaker. The written texts (which are then edited) serve as basis for the publication of the conferences’ materials, as well as the way of testing the simultaneous interpreters. 

Therefore, it is obvious that simultaneous interpretation includes not only language skills and attention, but a lot of smaller moments and professional tricks, as well as mutual support. All these qualities are possessed by our translators and interpreters, who are not just from Warsaw, but from Poland at all. They represent different cities, but have one common feature, which means professionalism. And you can request for interpretation and translation services 24/7, being sure that the results will be the best.